Anunci aprovació inicial modificació NSP al PI El Tortuguer

Divendres, 5 de maig de 2023

Anunci de l'aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de Monistrol de Montserrat al Polígon Industrial el Tortuguer - Can Prat, amb la finalitat d'admetre altres usos addicionals als industrials  amb la finalitat d’implantar una activitat de caire sociocultural i recreativa que es concretaria en un centred’arts visuals immersives.

La proposta es sotmet a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la darrera publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un diari de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i al e-tauler a l’efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8, 85, i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya –TRLUC-, i articles 23 i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

La documentació es pot consultar a l’OAC de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat (Plaça del Bo-Bo núm. 5) de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i a la pàgina web municipal (veure els documents adjunts).

 

Darrera actualització: 5.05.2023 | 14:44