Convocatòria de ple ordinari de 10 de febrer de 2022

Dilluns, 7 de febrer de 2022 a les 00:00

S'ha convocat Ple ordinari de l'Ajuntament per al proper dijous, 10 de febrer, a les 20h, a l'Espai Joan Carles Amat.

A continuació podeu consultar l'ordre del dia de la sessió

1.- APROVACIÓ ACTA  ANTERIOR
1.1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT CELEBRAT EL 30 DE SETEMBRE DE 2021

2.- RESOLUCIONS DE GOVERN
2.1.- INF_CI DONAR COMPTE  DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL
2.2.- INF_CI DONAR COMPTE APROVACIÓ DELS FORMULARIS D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2021
2.3.- INF_CI DONAR COMPTE APROVACIÓ PERIODE MIG DE PAGAMENT 3R TRIMESTRE
2.4.- INF_CI DONAR COMPTE DECRET COST EFECTIU DELS SERVEIS 2020
2.5.- INF_CI DONAR COMPTE INFORMES DE CONTROL INTERN 2020
2.6.- INF_CI RATIFICACIO DECRET PRÒRROGA CONVENI AMB CREU ROJA
2.7.- INF_CI APROVACIÓ CONVENI MARC EN MATERIA D'ENERGIA AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES
2.8.- INF_CI APROVACIÓ PRORROGA CONVENI MARC AMB EL S.C.T. EN MATÈRIA DE TRANSIT I SEGURETAT VIÀRIA
2.9.- INF_CI APROVACIO CONVENI PER DENUNCIA I SANCIO INFRACCIONS DE CIRCULACIO
2.10.- INF_CI APROVACIO DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2022
2.11.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS INCREMENTS RETRIBUTIUS DEL PERSONAL EXERCICI 2022 (X2022000180)
2.12.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES A LA ZONA DE LA CANALETA (X2022000138)
2.13.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE (X2019000608)

3.- MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS

4.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
4.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ D'ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
4.2.- INFORMES D'ALCALDIA
4.3.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 07.02.2022 | 16:28