Convocatòria del procediment de selecció d’una plaça de Treballador/a Social

Dijous, 21 de gener de 2021 a les 00:00

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 17 de desembre de 2020, va aprovar la convocatòria i les bases del procediment de selecció per a la provisió definitiva, mitjançant procés selectiu per concurs-oposició lliure, d’una plaça de Treballador/a Social, assimilada al subgrup A2 de personal laboral de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat

El termini de presentació d'instàncies de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci al BOPB, DOGC i pàgina web finalitza el dia 10 de febrer de 2021.

Trobareu com a documents adjunts, les bases de la convocatòria i el model normalitzat de sol·licitud.

Darrera actualització: 21.01.2021 | 13:28