Convocatòria Ple ordinari de l'Ajuntament 17 de març de 2022

Dimarts, 15 de març de 2022 a les 00:00

S'ha convocat Ple ordinari de l'Ajuntament per al proper dijous, 17 de març,  a les 20 h, a CAN GIBERT

A continuació podeu consultar l'ordre del dia de la sessió

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

1.1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL 4 DE NOVEMBRE DE 2021

1.2.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL 2 DE DESEMBRE DE 2021

1.3.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT CELEBRAT EL 10 DE FEBRER DE 2022
 

2.- RESOLUCIONS DE GOVERN

2.1.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2021 (X2021000599)

2.2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS  FORMULARIS D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2021 (X2021000605)

2.3.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA GRATIFICACIÓ PER ACUMULACIÓ DE LES FUNCIONS DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ CORRESPONENT ALS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2022 (X2022000246)

2.4.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE REGULARITZACIÓ DEL SALARI MÍNIM DELS TREBALLADORS (X2022000396)

2.5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2020 (X2021000832)

2.6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES GRATIFICACIONS ANUALS EN CONCEPTE D'ACUMULACIÓ DE LES FUNCIONS DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ (X2022000161)

2.7.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DEL PERSONAL LABORAL PEL QUE FA AL PREU DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES (X2018000873)

2.8.- PROP_PLE MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI PEL QUE FA AL PREU DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES (X2018000873)

2.9.- PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL FACTURES CANIAUSA I LOOPS
 

3.- MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS
 

4.- CONTROL DE 'ACCIÓ DE GOVERN

4.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ D'ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

4.2.- INFORMES D'ALCALDIA

4.3.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 16.03.2022 | 08:53