Exposició pública projecte rehabilitació coberta pavelló municipal

Dimecres, 21 d'abril de 2021 a les 00:00

Se somet a informació pública el projecte de rehabilitació de la coberta del pavelló poliesportiu de Monistrol de Montserrat, aprovat inicialment pel Ple, en sessió celebrada el 15 d' abril de 2021.

per un període de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de l'útlima  publicació al BOP/DOGC/e-tauler d’anuncis de la corporació.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dins el mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Període d’exposició pública: del 21 d’abril de 2021 al 12 de maig de 2021 (ambdós inclosos)  

 

Darrera actualització: 20.04.2021 | 12:15