Ple ordinari de l'Ajuntament 8 de juliol de 2021

Dimecres, 7 de juliol de 2021 a les 00:00

S'ha convocat Ple ordinari de l'Ajuntament per al proper dijous, 8 de juliol, a les 21,00h. El Ple es realitzarà de forma telemàtica i es podrà seguir en directe per Youtube.

A continuació podeu consultar l'ordre del dia de la sessió:

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.- SUBSANACIÓ DE L'ERROR EN LA CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DEL 15 D'ABRIL DE 2021 I APROVACIÓ DE  LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA

1.2.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT CELEBRAT EL 15 D'ABRIL DE 2021

1.3.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 29 D'ABRIL DE 2021

1.4.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 3 DE JUNY DE 2021

2.- RESOLUCIONS DE GOVERN

2.1.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA D'APROVACIO DE LA LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020 (X2021000489)

2.2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DELS CALCULS DEL COMPUT DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 (X2021000599)

2.3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE CRÈDIT  AL  PRESSUPOST DE 2021 (X2021000772)

2.4.- INF_CI  APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS DE 2020

2.5.- INF_CI APROVACIO PROMESA CONTRACTE D'OPCIO DE COMPRA I PROMESA DE VENDA FINQUE CAL PLA

2.6.- INF_CI APROVACIO PCAP I PPT DE LA CONCESSIO DEL SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE MONISTROL DE MONTSERRAT

2.7.- INF_CI  RESOLUCIO DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR URBANISTIC INCOAT A LA SOCIETAT IMPRAT SA

2.8.- INF_CI APROVACIO DE LA  MODIFICACIO DE PRESSUPOST NÚM. 4

2.9.- INF_CI RENOVACIO DECLARACIO MONISTROL COM A MUNICIPI DE TURISTIC

2.10.- INF_CI AUTORITZACIÓ DE SUCCESSIÓ D’EMPRESA PRESTADORA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A MONISTROL DE MONTSERRAT

2.11.- INF_CI APROVACIO COMPTE DE GESTIO RECAPTATÒRIA TRIBUTS I MULTES ORGT EXERCICI 2020

2.12.- INF_CI APROVACIO BASES ESPECIFIQUES DE SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA PER FER FRONT A L'IMPACTE ECONOMIC NEGATIU CAUSAT PER LA COVID-19.

3.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

4.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN

4.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ D'ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

4.2.- INFORMES D'ALCALDIA

4.3.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 07.07.2021 | 08:56