Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials si

Dijous, 12 de novembre de 2020 a les 00:00

Publicada la Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Des del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ens informen:

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8265, de data 6 de novembre de 2020, ha sortit publicada la Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, la qual us adjuntem.

 

Base 1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, els centres d'estètica i bellesa, els parcs infantils privats i els establiments comercials situats en centres o recintes comercials, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, ...

També és objecte d'aquestes bases la regulació de la concessió de les subvencions en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats, davant la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost ...

 

Base 2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, d'un parc infantil privat, o d'un establiment o local que es trobi dins d'un centre o un recinte comercial, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Les fundacions que tenen com a objecte social l'atenció i/o inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social, que explotin una activitat de restauració i tinguin la corresponent llicència d'activitat concedida i que en funció de la resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre també varen ser obligades a tancar la seva activitat de restauració.

Els professionals autònoms i pimes titulars d'un establiment d'oci nocturn donades d'alta en el cens de l'impost d'activitat econòmica i obligats al tancament en base a la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost ...

 

Base 4. Quantia

La subvenció atorgada consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

 

Base 5 Procediment de sol·licitud i documentació

5.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat) , a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat)  o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/) .

5.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveu en aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) .

 

Base 14 Règim de compatibilitat de les subvencions

Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb allò que disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Trobeu el document adjunt.

Darrera actualització: 12.11.2020 | 13:44