Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 21 de desembre

Dilluns, 21 de desembre de 2020 a les 00:00

RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 • Vigència: a partir del 21 de desembre de 2020
 • Durada: fins a les 00 h de l’11 de gener de 2021.

Trobeu document complet i annexos en els enllaços i descarregables.

 

Canvis principals

Mobilitat (canvis)

 • Es manté el confinament perimetral de tot Catalunya.

Excepcions:

 • mobilitat essencial o exclusivament del 23 de desembre al 6 de gener per a desplaçaments a territoris que siguin lloc de residència habitual de familiars
 • persones properes dels qui es desplacin.

- Confinament comarcal durant tota la setmana en els desplaçaments interns (fins ara entre setmana es podia circular per tot Catalunya sense restriccions, només amb restriccions de les 06 h de divendres a les 06 h de dilluns). 

Excepcions:

 • mobilitat essencial
 • desplaçaments a una destinació fixa (domicili o allotjament)
 • exclusivament del 23 de desembre al 6 de gener per a desplaçaments a territoris que siguin lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin

- Mobilitat permesa sempre entre l’Alt Urgell i Andorra per a les persones residents en aquests dos territoris. Mobilitat permesa sempre entre l’Alt Urgell i Andorra per a les persones residents en aquests dos territoris.

- Mobilitat essencial

 • Assistència a serveis sanitaris i socials
 • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals
 • Educació
 • Retorn al lloc de residència per causes justificades
 • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables
 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs
 • Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents
 • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses i recollida a l'establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts
 • Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials o Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables
 • Realització d'examens o proves oficials inajornables
 • Dret de manifestació i participació política
 • Permisos i visites penitenciaris
 • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades

- Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

Confinament nocturn (canvis)

S’afegeixen excepcions al confinament nocturn de 22 a 06 h per tornar al domicili:

 • Les nits del 24 i del 31 de desembre de 2020, fins a la 1 h (canvi)
 • La nit del 5 de gener de 2021, fins a les 23 h (canvi)

Restauració (canvis)

 • Horari de servei i consum als establiments: de les 7.30 a les 9.30 h i de les 13.00 a les 15.30 h. (canvi)
 • Fora d’aquesta horari, l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23 h  perquè els clients recullin a l’establiment fins a les 22 h. (canvi)
 • Màxim grups de 4 persones o bombolles de convivència (sense límit) Excepte els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener, que es permeten 6 persones sempre que corresponguin a un màxim de dues 3 “bombolles de convivència”. Aquesta limitació no afecta als casos d’una única bombolla de convivència. (canvi)
 • Consum sempre a taula.
 • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
 • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
 • Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació.
 • Terrasses: sense limitació específica d’aforament però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
 • Tancament d’establiments de restauració ubicats a centres comercials. (canvi)

Comerç (canvis)

- Obertura del comerç minorista al 30% de l’aforament sense limitació de superfície a 800 m2 .

- Sense limitació d’aforament per a serveis essencials (sí que cal mantenir la distància).

- Obertura de centres comercials (canvis) o Garantir la ventilació reforçada dels espais tancats (vegeu l’annex 1) i el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2). (canvi)

 • 30% d’aforament en establiments, locals i espais comuns.
 • Control d’accessos i d’aforament en tots els espais.
 • No es permet l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • No es permet l’obertura d’establiments de restauració ubicats dins de centres comercials. (canvi)

La limitació d’aforament al 30% no afecta el comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica i centres de veterinària)

Cultura i espectacles públics (canvis)

 •  Teatres, cinemes, auditoris o similars: 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes per sessió, sempre que sigui a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (vegeu l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2) i l’assignació prèvia de seients
 • En la resta d’activitats, que no disposin de ventilació reforçada, es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
 • Se suspenen totes les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual. (canvi)
 • Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb el públic assegut.
 • Biblioteques, museus, sales d’exposicions i galeries d’art: 50% d’aforament.
 • Tancament a les 22 h. Es permet el retorn posterior a les 22 h. 

Activitat física i esportiva (canvis)

 • En grup (màxim 6) dins la comarca en període de confinament comarcal.
 • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius sempre amb control d’accés, sense ús de vestidors excepte piscines, i al 50% d’aforament a l’aire lliure o al 30% en espais tancats amb garantia de ventilació
 • No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats.
 • Es permet l’admissió fins a les 21 h i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
 • Les limitacions no afecten ni els equipaments de tecnificació ni les lligues professionals (nacionals, internacionals).

Lleure educatiu i intervenció socioeducativa (canvis)

 • Lleure educatiu: a l’interior i a l’aire lliure en grups de 6. Queden suspeses les activitats que suposin sortides i trasllats fora de la comarca. (canvi)
 • Activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a infants i joves amb discapacitat, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el 5 transport escolar, permeses amb el compliment dels plans sectorials corresponents. (canvi)

Cerimònies civils i religioses i culte (canvis)

 •  30% de l’aforament amb un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (vegeu l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2) i es desenvolupin de forma estàtica.
 • En la resta de cerimònies i actes, que no tinguin ventilació reforçada, es manté el 30% d’aforament i un màxim de 500 persones. 

Activitats tradicionals de Nadal (canvis)

 • Excepcionalment, les trobades amb familiars o persones properes per a la celebració dels àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021 queden condicionades al fet que no se superi el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència, sens perjudici del que s’estableix per a les celebracions en establiments de restauració.
 • Les activitats de cultura popular, esportives i altres de tradicionals queden condicionades a evitar les aglomeracions.
 • Les activitats de cultura popular i tradicionals han de ser estàtiques.
 • Només es podran dur a terme les activitats que siguin perimetrades, amb control d’accessos i amb cita prèvia. En els espais interiors, el públic hi ha d’assistir amb seient preassignat i romandre assegut durant tota l’activitat. En espais a l’aire lliure, es permet la mobilitat del públic sempre que el control d’accessos i de fluxos preservin la distància de seguretat d’1,5 metres entre grups i una superfície mínima de 2,5 m2 per persona.
 • Cal respectar la limitació establerta de grups de màxim 6 persones.
 • Les proves esportives seran les incloses en el calendari oficial i amb participació d’esportistes federats o professionals. 

Resta de mesures

Reunions i sortides del domicili (sense canvis)

 • Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura del possible. 
 • Desplaçaments basats en la bombolla de convivència o la bombolla ampliada.
 • Reunions de 6 persones com a màxim, excepte bombolles de convivència, i reforç d’ajustar-se a la bombolla ampliada
 • Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics, excepte en les sortides escolars. 

Treball (sense canvis)

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral.
 • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible (reforçada l’obligació dins els límits de competències de la Generalitat).
 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta.
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.

Transport públic (sense canvis)

 • Es manté el servei al 100% en hora punta de 6 a 9 h.
 • Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats han de disposar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Ocupació de taxis i VTC: màxim 5 persones i conductor (segons capacitat del vehicle), amb seient lliure al costat del conductor .

Altres suspensions i tancaments (sense canvis)

 • Activitats recreatives que puguin reunir més de 6 persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper.
 • Fires comercials, convencions, congressos i festes majors.
 • Parcs i fires d’atraccions.
 • Oci nocturn.
 • Joc, casinos i sales de bingo.

Altres limitacions (sense canvis)

 • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil: fins a les 20 h (sense canvis).

Actuacions policials (canvis)

 •  Pla d’inspecció de locals i establiments coordinat pel Departament d’Interior de la Generalitat per reforçar els controls de compliment de la normativa de mesures de contenció del brot de la COVID-19.
 • Totes les actuacions policials del cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya es duran a terme preferentment a través de mitjans telemàtics, garantint en tot cas els drets de la persona detinguda o investigada.
 • Per a l'assistència telemàtica a la persona detinguda en centres policials, la comunicació de les persones privades de llibertat amb la seva advocada o advocat es farà, d’acord amb l'article 520.2.c) de la Llei d’enjudiciament criminal, mitjançant videoconferència.
Darrera actualització: 30.12.2020 | 11:19