Retransmissió en directe del ple ordinari del dia 25 de abril de 2024

Dijous, 25 d’abril de 2024

A partir de les 20:00 hores del dia 18 de gener podreu veure el ple municipal de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat en directe online mitjançant YouTube. Un cop acabat el ple, es publicaran les gravacions per consulta lliure en el mateix canal.

ENLLAÇ DIRECTE: https://www.youtube.com/watch?v=dQgAS6fiwjY

Es tracta d'una mesura de transparència destinada a facilitar l'accés de la ciutadania als plens i donar a conèixer el funcionament intern de l'ajuntament.

 

Ordre del dia:

1.-APROVACIÓ, SU ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

1.1.-LECTURA I APROVACIÓ , SI ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 29 DE FEBRER DE 2024

1.2.-LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 15 D'ABRIL DE 2024

 

2.-RESOLUCIONS DE GOVERN

2.1.-DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL 2024

2.2.-DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2023 (X2024000304)

2.3.-DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PRESSUPOST PER GENERACIÓ DE CRÈDIT (X2024000513)

2.4.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE SECRETÀRIA ACCIDENTAL FINS EL 28 DE JUNY DE 2024 (X2024000516)

2.5.-INF_CI RATIFICACIO DEL DECRET D'ADHESIÓ A L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS D'IMPRESSIÓ

2.6.-INF_CI RATIFICACIO DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS MARCS PRESSUPOSTARIS 2025-2027

2.7.-INF_CI APROVACIÓ DE LA MODIFICACIO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2024

2.8.-INF_CI APROVACIÓ DE LA MODIFICACIO DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

2.9.-INF_CI APROVACIO DEL COMPTE DE GESTIO DE TRIBUTS I MULTES DE L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTARIA

2.10.-INF_CI MODIFICACIO CONTRACTE DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

2.11.-INF_CI ACTUALITZACIO DE L'ANNEX 2 DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL

2.12.-INF_CI APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA D'ÚS PÚBLIC D'ESPAIS PRIVATS

2.13.-INF_CI APROVACIÓ DEL CONVENI DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIO DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS

2.14.-INF_CI APROVACIO ACTUALITZACIO DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)

2.15.-INF_CI APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CREDITS

2.16.-INF_CI APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA COLONIA GOMIS

 

3.-MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS

3.1.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ MUNICIPAL PER A L'ELABORACIÓ D'UN REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

3.2.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC EN SUPORT DEL MODEL D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN CATALÀ

3.3.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER A LA GESTIÓ RESPONSABLE DE L'AIGUA I LA REVOCACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA A ICL.-IBERIA

3.4.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER INSTAL.LAR RÈTOLS DE MUNICIPI ADHERIT A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA

 

4.-CONTROL DE 'ACCIÓ DE GOVERN

4.1.-CONTROL I FISCALITZACIÓ D'ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

4.2.-INFORMES D'ALCALDIA 4.3.-PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 25.04.2024 | 10:10