Informació sobre els regidors

Disposeu de tota la informació relacionada amb els regidors d'aquest municipi en els següents enllaços del portal de transparència;

Informació institucional i composició del ple municipal

Càrrecs electes (regidors)

Què entenem per alt càrrec?

Tenen condició d’alt càrrec al servei de l’Administració local:

 • Representants locals: l’alcalde/essa, els regidors, el president/a, els consellers comarcals i els diputats provincials.
 • Titulars dels òrgans superiors i directius, d’acord amb la legislació de règim local: 
  • Són titulars dels òrgans superiors, en l’àmbit municipal, l’alcalde/essa i els regidors titulars de competències delegades. Per tant, coincideixen en el nivell de representants locals. De forma anàloga es pot referir a presidents, consellers i diputats, pel fa a la comarca i a la província.
  • Són titulars dels òrgans directius, d’acord amb la disposició addicional quinzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), els titulars dels òrgans que exerceixen funcions de gestió o d’execució de caràcter superior, ajustant la seva actuació a les directrius marcades per l’òrgan de govern de la corporació.
   • Per tant, i atenent al que determina l’article 16 del Tex refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre (TRLOCC) es consideren alts càrrec els gerents dels consells comarcals.
  • Quant als municipis de gran població, atenent al que disposa l’article 130 de la LRBRL, són titulars d’òrgans superiors i directius: el secretari/ària de la corporació, l’interventor/a general municipal, el titular de l’assessoria jurídica, el titular de l’òrgan de gestió tributària, el titular de l’òrgan de suport a la Junta de Govern Local, així com els coordinadors generals, els directors generals i assimilats.
  • Pel que fa a la resta de municipis, cada ajuntament ha de determinar, d’acord amb el seu reglament d’organització, el personal directiu propi, si en té (art. 306 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). Els funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional seran titulars d’òrgans directius (per tant, alt càrrec), si expressament així ho reconeix l’ens local. No obstant això, cal tenir present que són funcionaris que es regeixen per un sistema de funció pública amb moltes especialitats i amb normativa específica (per exemple, el nomenament, el règim disciplinari, etc.).
  • Titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius al servei dels altres organismes públics, als quals fa referència l’article 3 de la LTC. Cal tenir en compte el personal directiu professional definit en l’article 13 del Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial  decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP), que exerceix funcions directives professionals a les administracions públiques, definides com a tals en les normes específiques de cada Administració.

Monistrol de Montserrat, per les seves dimensions, només compta amb 11 regidors.

Darrera actualització: 20.11.2023 | 14:24