Ordenances Fiscals

En aquest apartat podeu consultar el text de les ordenances fiscals actualment vigents.

Darrera actualització: 19.10.2022 | 14:45

Documents

pdf OF 1. Impost de béns immobles
431,51KB
pdf OF 2 Impost d'activitats econòmiques
369,97KB
pdf OF 3 Impost de vehicles de tracció mecànica
356,9KB
pdf OF 5 Impost de construccions, instal.lacions i obres
459,66KB
pdf OF 6 Taxa per expedició de documents administratius
279,34KB
pdf OF 7 Taxa per serveis d'intervenció en activitats
264,4KB
pdf OF 9 Taxa per a la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus
290,85KB
pdf OF 11 Taxa pel servei de cementiri municipal
28,77KB
pdf OF 12 Taxa per a la retirada de vehicles de la via pública
714,25KB
pdf OF 13 Taxa per a la utilització privativa d'equipaments esportius i culturals
546,43KB
pdf OF 14 Taxa pel servei d'escola bressol municipal
220,54KB
pdf OF 15 Taxa per a la prestació de serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals
529,31KB
pdf OF 17 Taxa per llicències o comprovació d'activitats comunicades
280,08KB
pdf OF 18 Taxa per a la prestació del servei de piscina municipal
209,59KB
pdf OF 19 Taxa per aprofitament especial de domini públic
272,33KB
pdf OF 21 Taxa per parades, barraques, casetes de venda i espectacles a la via pública
541,9KB
pdf OF 22 Taxa per entrada de vehicles i reserva de via pública per càrrega i descàrrega
351,99KB
pdf OF 24 Ordenança general de recaptació
514,15KB
pdf OF 26 Taxa per ocupació de sòl, subsòl i volada de la via pública
355,78KB
pdf OF 28 Ordenança reguladora de diversos preus públics
359,44KB
pdf OF 4 Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys (plusvàlua)
773,85KB
pdf OF 27 Taxa prestacions assistencials
225,62KB
pdf OF 25 Contribucions especials
5,7MB