Comunicació prèvia d’obres

Comunicació urbanística per a l'execució d'obres sense responsabilitat tècnica.

Obres subjectes al règim de comunicació prèvia En sòl urbà:

  • - Construccions i instal·lacions de nova planta, obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
  • -Primera utilització i ocupació dels edificis. (excepte parcial).
  • -Canvi d’ús dels edificis, i les instal·lacions, a un ús no residencial.
  • -Construcció o instal·lació de murs i tanques. -Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
  • -Formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
  • -Modificació no substancial d’una llicència d’obres vigent.

 

La disponibilitat d'omplir les dades amb el fitxer que figura al menú DOCUMENTS, omplin la documentació sol·licitada.

On es pot fer el tràmit?

Tramitació on-line:

  • Via telemàtica mitjançant enllaç  e-Tram

Tramitació presencial:

  • Al ajuntament de Monistrol de Montserrat, l'oficina d'atenció ciutadana (OAC) tel. : 938350011.  
Darrera actualització: 30.04.2024 | 09:07