Alta padró

Mitjançant aquest tràmit podreu donar-vos d’alta al Padró Municipal d’Habitants de l’ajuntament on residiu més temps durant l’any, i, en alguns casos, en nom de terceres persones.

    Requisits previs:

Residir en el domicili on us voleu empadronar.
Preu / Taxa
Tràmit gratuït.
Documentació a aportar:

Amb caràcter general, cal acreditar:

  1. La identitat, mitjançant documents acreditatius de la identitat en vigor (no poden estar caducats):
  • DNI, Passaport, Permís de conducció (acreditant amb un altre document les dades obligatòries que no hi consten), NIE expedit per les autoritats espanyoles, Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió on consta un NIE, etc.
  • Les dades d’identitat de les persones menors de 14 anys que no disposin de document d’identitat, s’acredita amb el Llibre de Família o el Certificat de Naixement.
  1. El domicili de residència:
  • Títol de Propietat (escriptura, contracte de compravenda, nota del registre, etc.), contracte d’arrendament vigent acompanyat de l’últim rebut de lloguer.
  • En el cas d’empadronar-se en un domicili on ja hi consten empadronades altres persones, caldrà aportar l’autorització per escrit d’una persona major d’edat que figuri empadronada al domicili i que disposi d’algun títol acreditatiu de la possessió efectiva de l’habitatge (propietat, lloguer etc.), juntament amb la documentació acreditativa de la identitat de la persona autoritzant.
  • En el cas d’empadronament en establiments col·lectius, caldrà que l’autoritzi la persona que ostenti la direcció del centre.
  1. La representació (si escau) de menors no emancipats, de persones incapacitades i també en cas de representacions voluntàries.
Per tal de consultar el llistat complert de dades i documents necessaris per a l’Alta al Padró Municipal d’Habitants, així com les excepcions o particularitats, podeu consultar la Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal

L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat posa a disposició el tràmit a través del enllaç, on podreu accedir al menú de : Assistent per als tràmits i gestions de padró.

També la disponibilitat d'omplir les dades amb el fitxer que figura al menú DOCUMENTS, incorporant la documentació sol·licitada.

On es pot fer el tràmit

Tramitació on-line:

Via telemàtica mitjançant e-Tram 

Tramitació presencial:

A l'oficina d'atenció Ciutadana (OAC), demanant Cita prèvia al telèfon : 938 350 011.

 

Darrera actualització: 17.04.2024 | 11:15