Sol·licitud ocupació via pública per càrrega i descàrrega

A l’empara del previst als articles 57 i 20.1.A) i 20.3.h) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes

Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen

els  articles  15  a  19  d’aquest  text  legal,  aquest  Ajuntament  estableix  la  taxa  per  la  utilització  privativa  o

aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre

espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Recomanen fer els tràmits amb uns quants dies d'antelació per poder reservar el área.  

Darrera actualització: 26.04.2024 | 12:11