Reducció de la taxa de recollida d’escombraries

Responsable

Serveis Socials de l’Ajuntament

Aquest ajut va destinat a persones amb uns ingressos econòmics insuficients, que estiguin empadronades al municipi.
 
L’exempció pot ser del 100%.

Normativa

Els interessats han de complir els requisits següents:

  • Estar empadronat al municipi i a l’habitatge on se sol·licita l’exempció.
  • El conjunt d’ingressos de l’any anterior en el que se sol·licita l’exempció i dels que, segons el padró municipal, convisquin amb ell, hauran d’ésser  inferiors a 1,5 vegades al salari mínim interprofessional en còmput anual.

Procediment/s a seguir per iniciar el tràmit

Presencialment. L’interessat haurà de formalitzar la sol.licitud mitjançant una instància a les oficines de l’Ajuntament.

OFICINES DE L’AJUNTAMENT
Plaça Font Gran, 2
Tel. 938 350 011

SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
Plaça Font Gran, 2
Tel. 938 350 011
Dilluns de 10:00 a 13:00 h

Documentació a aportar

  • Fotocopia del DNI
  • Fotocopia de l’última declaració de renda o, en el seu cas, justificant de la pensió
  • Certificat de convivència
  • Informe dels serveis socials de l’ajuntament
  • Justificant de despeses. per ex. rebuts de pis de lloguer
Darrera actualització: 11.05.2020 | 11:25