Títol de famílies nombroses

Responsable

Benestar Social de la Generalitat

Els interessats han de complir els requisits següents, famílies formades per:

  • Pel cap de família, el seu cònjuge i tres fills o més
  • Pel cap de família, i el seu cònjuge, si ambdós tenen la condició tenen la condició de persones amb disminució, amb dos fills
  • Pel cap de família, el seu cònjuge, si n’hi hagués, i dos fills, sempre que aquests( ambdós fills ) tinguin la condició legal de persones amb disminució

Edat dels fills: a l’efecte de reconeixement del títol es computaran els fills fins als 21 anys. En el cas de fills majors 21 anys i menors de 26, hi haurà dret a pròrroga quan es trobin en una de les situacions següents:

  1. Realitzant el servei militar o la prestació social substitutòria.
  2. Cursant estudis universitàris o bé de formació professional de 2n o 3r grau

Hi ha tres modalitats de sol.licitut:

  • Alta nova
  • Renovació
  • Renovació amb variació

Per totes tres cal adjuntar documentacions específiques.

Procediment/s a seguir per iniciar el tràmit

Presencialment

SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
Plaça Font Gran, 2
Tel. 938 350 011
Dilluns de 10:00 a 13:00 h

OFICINA DE BENESTAR SOCIAL
Sant Blai,s/n
Tel. 938 735 300
De dilluns a divendres

Documentació a aportar

  • Model de sol·licitud oficial
  • Per la documentació necessària cal adreçar-se als serveis socials, o oficina de benestar social, i també consta dintre del model de sol.licitud.
Darrera actualització: 11.05.2020 | 11:38