Noves mesures contra la Covid-19 vigents a Catalunya fins el dia 11 de juliol

Dijous, 8 de juliol de 2021 a les 00:00

Mesures bàsiques de protecció

Mesures bàsiques de protecció individual i col·lectiva:

HIGIENE

 • Higiene freqüent de mans.
 • Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
 • Neteja i desinfecció de les superfícies.

PRÀCTIQUES SOCIALS

 • Es recomana que les reunions no superin el màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents. 
 • Restringir les trobades familiars i de caràcter social en espais tancats tant com sigui possible.
 • Mantenir grups de convivència habitual al més estables possible.
 • Reduir els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
 • Distància física interpersonal de seguretat.
 • Cridar o cantar afavoreixen la transmissió. 

MASCARETA

 • Ús de la mascareta obligatòria per a totes les persones majors de 6 anys en els casos següents:
 • En qualsevol espai a l'aire lliure quan no es pugui mantenir una distància mínima d'1,5 metres amb persones no convivents.
 • En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic
 • En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l'ús de mascaretes quan es trobin dins de la seva cabina, ni en espais exteriors de la nau quan es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres.
 • En els esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure, quan els assistents estiguin drets o si estan asseguts quan no es pugui mantenir 1,5 metres de distància entre persones, excepte grups de convivents.

ESPAIS OBERTS / VENTILATS

 • Preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.
 • Ventilació correcta dels espais tancats.

BOMBOLLA

 • Es recomana limitar el contacte social als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.
 • La bombolla de convivència és el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport.
 • La bombolla ampliada és el grup de persones de la bombolla de convivència més un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes.
 • Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic.
 • Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.

Àmbit territorial i de mobilitat

 • Amb la fi de l'estat d'alarma acaben els confinaments perimetral i nocturn de Catalunya.
 • Tot i així, es recomana:
 • Limitar en la mesura que sigui possible els desplaçaments.
 • Respectar les mesures de protecció individual i col·lectiva.
 • Adoptar una estratègia de desplaçaments basada en la bombolla de convivència.

Horaris de tancament

 • L'horari d'obertura al públic és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar:
 • L'horari màxim de les 01.00 hores per a es activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo.
 • L'horari màxim de les 3.30 hores per als establiments d'oci nocturn a partir del qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament
 • La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Àmbit social

 • Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es recomana que no superin el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.
 • No es permet el consum ni d'aliments ni de begudes a l'espai públic. Excepte:
 • Espais públics habilitats amb mobiliari per a aquest consum (àrees de descans, pícnics i similars).
 • Les sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu.
 • No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Àmbit laboral i professional

 • No és obligatori limitar la mobilitat laboral. Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i que fomentin l'ús del teletreball quan, per la naturalesa de l'activitat laboral, sigui possible.
 • Adoptar mesures per mantenir la distància interpersonal. En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l'ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.
 • Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 • L'ús de mascareta:
 • és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.
 • no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.
 • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

Àmbit educatiu

 • Activitats de lleure educatiu
 • Les activitats de l'àmbit del lleure educatiu, així com les activitats en l'àmbit del lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, es poden dur a terme tant en espais interiors com a l'aire lliure seguint, en tot cas, el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
 • Equipaments cívics
 • En els equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat que poden arribar fins al 70% de l'aforament autoritzat si en els espais i locals oberts al públic es garanteix la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis i s'acompleixen les mesures higièniques i de prevenció corresponents.

Transport públic

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Se'n pot ajustar l'oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l'evolució de la demanda. 
 • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • En el cas dels taxis de fins a 9 places, es poden ocupar totes. 

Àmbit comercial

 • En general, els establiments poden obrir amb un aforament del 70%.
 • Queden exceptuats d'aquesta limitació els dedicats a la venda de productes essencials.
 • Comerç minorista
 • Aforament del 70%.
 • Aplicació de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.

Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials

 • Aforament del 70%.
 • Aplicació de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.
 • Establir sistemes de control d'aforament i fluxos que garanteixin les mesures de control d'aglomeracions.
 • Es permet l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • Han de complir amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.

Mercats no sedentaris i fires mercat

 • Aforament del 70%.
 • Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que es garanteixi una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili.

Àmbit de l'hostaleria i restauració

 • Els establiments poden obrir amb subjecció a les condicions següents:
 • Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres.
 • Es limita a sis persones el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules a l'interior i deu a l'exterior, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents a l'interior i d'1,5 metres a les terrasses.
 • Distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin les distàncies.
 • A l'interior: aforament del 50% i bona ventilació.

Horaris

 • El servei només es pot dur a terme de les 6:00 hores a les 01:00 hores.
 • Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.
 • Aquest horari no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball, als serveis integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social.
 • Recollida de comandes
 • Les activitats per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment.mbit cultural

Teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable

 • Horari: de 6 a 01 hores.
 • Aforament al 70% amb un nombre màxim de 1.000 persones per sala i sessió o actuació.
 • Els assistents han d'estar asseguts.
 • S'ha de garantir una bona ventilació .
 • Aforament al 70% i màxim de 3.000 persones per activitats a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades. Amb assignació prèvia de seients i registre previ.

Grans recintes

 • Activitats amb autorització d’aforament superior a 15.000 persones es permet fins el 20% d’aquest aforament sempre i quan es compleixin els requisits següents:
 • Sectors independents de màxim 3.000 persones (els serveis de restauració, lavabos i accessos també han de ser independents).
 • Mesures de circulació i de control d’accessos que evitin aglomeracions.
 • Declaració responsable al Departament de Cultura i a l’Ajuntament corresponent.

Serveis de bar i restauració

 • A les sales de concert, cafès teatre o cafès concert es permet servei de bar.
 • Als restaurants musicals se'ls aplica el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració.
 • Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat.

Arxius, biblioteques, museus, sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació i arts visuals

 • Horari: de 6 a 01 hores.
 • Aforament al 70%.
 • Activitats populars i tradicionals
 • Permeses tant a l'aire lliure en un espai perimetrat i estàtic com en espais tancats.
 • Públic assegut llevat que es duguin a terme activitats de ball, amb mascareta.
 • Requisits d'aforament i de limitació de persones establerts, en funció de les condicions de ventilació i de control d'accessos i mobilitat de l'activitat. Amb un 70% de l’aforament i un màxim de 1.000 persones, o de 3.000 si la ventilació és reforçada.

Assemblees

 • Es permeten les assemblees presencials d'entitats culturals, esportives i associatives amb un aforament del 70% i:
 • Com a màxim 1.000 persones i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 • Com a màxim 3.000 persones si les instal·lacions en espais oberts o bé en espais tancats que compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i les mesures de control d'aglomeracions.
 • Mesures específiques de ventilació, control d'accessos i mobilitat (Annexos 1 i 2 de la Resolució SLT/3268/2020, de 12 de desembre). Obre en una nova finestra.

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

 • Autoritzats amb aforament del 70% i 1.000 persones en espais interiors o de 3.000 persones en espais a l’aire lliure o en espais interiors amb ventilació reforçada.
 • El Comitè de Direcció del PROCICAT pot autoritzar aforaments superiors previ informe favorable de l’ajuntament corresponent i sempre que siguin en recinte firal i disposin de pla de contingència COVID-19 d’acord amb el pla sectorial.
 • Es permeten aperitius a peu dret amb aliments de format individual i complint la resta del pla sectorial.

Àmbit esportiu

 • Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:
 • Aforament del 70% tant a l'aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.
 • Control d'accés.
 • Bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Vestidors:

 • Les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d'informar les persones usuàries que l'ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin el servei de piscina, si n'hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d'ús privatiu i no compartit abans o després de l'activitat esportiva.
 • L'ús queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Activitats en grup:

 • En espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades, sempre que es respecti el límit de l'aforament al 70% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.
 • En espais tancats que no compleixin les condicions de ventilació reforçades, es poden dur a terme amb aforament del 50% i excepte en les piscines, sempre que les activitats es puguin fer amb mascareta. Aquestes limitacions no afecten les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses. 
 • En espais a l'aire lliure es poden dur a terme activitats grupals respectant el límit de l'aforament al 70%.
 • S'elimina el requisit de demanar cita prèvia en els equipaments i instal·lacions esportius tancats i se substitueix per un registre de persones que hi accedeixen, que permeti controlar l'aforament establert i la traçabilitat de contactes.
 • No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, i les instal·lacions que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Competicions esportives

 • Competicions d'àmbit estatal i internacional de futbol i bàsquet professional: condicions que fixa el Consell Superior d’Esports.
 • Resta de competicions en instal·lacions i equipaments:
 • a l'aire lliure: Aforament del 70% i un màxim de 3.000 persones. 
 • en espais tancats: Aforament del 70% i un màxim de 1.000 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 • Si compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i es garanteixen les mesures de control d'aglomeracions, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000 persones, respectant el límit del 70% d'aforament.
 • El titular de la instal·lació o equipament ha de presentar una declaració responsable amb les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i els controls d'accessos i mobilitat al Departament al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament.

Grans recintes

 • Equipaments i instal·lacions amb autorització d’aforament superior a 15.000 persones es permet fins el 20% d’aquest aforament sempre i quan es compleixin els requisits següents:
 • Sectors independents de màxim 3.000 persones (els serveis de restauració, lavabos i accessos també han de ser independents).
 • Mesures de circulació i de control d’accessos que evitin aglomeracions.
 • Declaració responsable al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament.

Àmbit lúdic i recreatiu

Activitats recreatives musicals

 • Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos poden obrir al públic amb subjecció als requisits següents:
 • Aforament del 50% en els espais interiors.
 • Control d'accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el qual s'ha de guardar durant un mes.
 • S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 • Grups de màxim sis persones en l'interior i de deu persones en l'exterior i amb la distància física d'1,5 metres entre diferents grups.
 • Es permet el ball a la pista amb mascareta.
 • Sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.
 • També es poden reprendre les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en aquest apartat, amb l'ús de mascareta.

Parcs i fires d'atraccions

 • Aforament del 50%.
 • Poden reobrir els locals i establiments de restauració integrats, que hauran de complir amb les mesures establertes per a aquest sector.
 • Els parcs i jardins públics de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts. 
 • Activitats lúdiques en espais tancats: aforament del 50% i amb servei de bar i restaurant subjecte a les condicions establertes per a la restauració.

Actes religiosos i cerimònies civils

(inclosos casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres)

 • Aforament 70% i nombre màxim de 1.000 assistents.
 • En casos excepcionals, les activitats poden tenir un aforament màxim de 3.000 persones (sense superar en cap cas l'aforament del 70%), sempre que:
 • Es desenvolupin de forma estàtica.
 • Es realitzin a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.
 • Es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions.
 • Les persones titulars de l'activitat presentin una declaració responsable al departament competent en matèria d'afers religiosos i a l'Ajuntament del municipi on s'ubiqui l'activitat en el qual s'informi de:
 • Les característiques dels sistemes de ventilació.
 • Els controls i accessos de mobilitat.
 • L'empresa o personal de manteniment que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada als criteris establerts.
 • Mesures específiques de ventilació, control d'accessos i mobilitat (Annexos 1 i 2 de la Resolució SLT/3268/2020, de 12 de desembre). Obre en una nova finestra.

Activitats relacionades amb el joc

Salons de jocs, casinos i sales de bingo:

 • Aforament del 70%.
 • Nombre màxim de 500 persones. Si es compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades poden ser fins a 1.000 persones, en aquest cas caldrà presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de joc i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat prèviament al seu desenvolupament.
 • Cal garantir la ventilació mínima establerta a la normativa en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 • Els clients s'han de limitar a grups de 10 persones màxim amb distància de 2 metres entre cada grup.
 • S'han d'establir sistemes de control de fluxos als accessos i a les zones de mobilitat.
 • Es permet l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i restaurant en els salons de jocs, casinos i sales de bingo, que hauran de complir amb les mesures establertes per al sector de la restauració.
Darrera actualització: 23.07.2021 | 13:21